Torba süzgüçiniň artykmaçlyklary näme?

Torba süzgüçiniň artykmaçlyklary näme?

Dust Tozany aýyrmak güýji gaty ýokary, adatça 99% -e ýetýär we daşky gurşawy goramagyň berk talaplaryna laýyk gelýän 0,3 mikrondan uly bölejik bölejikleri alyp biler.

Dust Tozany aýyrýan skeletiň işi durnukly.Zyňylýan howanyň mukdary, gazyň tozany we temperatura ýaly iş şertleriniň üýtgemegi sumka süzgüçiniň tozany aýyrmak täsirine az täsir edýär.

Ust Tozany zyňmak ýönekeý.Torba süzgüji, suwy talap etmeýän gury arassalaýyş enjamy, şonuň üçin lagym zyňylmagy ýa-da palçyk zyňylmagy meselesi ýok we ýygnanan tozan aňsatlyk bilen gaýtadan işlenip we ulanylyp bilner.

Sensitive Duýgur ulanmak.Zyňylýan howa göwrümi sagatda ýüzlerçe kub metrden sagatda ýüzlerçe müň kub metr aralygynda bolup biler.Otaga gönüden-göni oturdylan ýa-da ýanaşyk ýerleşýän kiçijik bir enjam hökmünde ulanylyp bilner ýa-da uly tozany aýyrmak otagyna öwrülip biler.

Ating Düzümi birneme ýönekeý, amal birneme durnukly, başlangyç maýa goýumlary az we tehniki hyzmat amatly.

28871e9269a2dbefcb3e6512c7c64a4


Iş wagty: Iýun-14-2022
WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!