Torba süzgüçli tozan ýygnaýjynyň artykmaçlyklary

Torba süzgüçiniň iş prinsipinden sumka süzgüçiniň amaly taýdan artykmaçlyklarynyň esasan şu üç artykmaçlygynyň bardygyny görmek bolýar.Ilki bilen sumka süzgüçiniň tozany aýyrmak täsiri birneme gowy.Senagat hapalanýan gazdaky käbir inçe bölejikleri süzüp bilýär we tozany aýyrmagyň netijeliliginde aç-açan artykmaçlyklara eýe.Ikinjiden, sumka süzgüji işinde birneme durnukly we hakyky işde ikinji derejeli hapalanma hadysasy bolmaz, bu hem sumka süzgüçiniň ýokary netijeliliginiň beýanydyr.Netijede, sumka süzgüçiniň ýene bir aýdyň artykmaçlygy, bu kärhananyň beýleki işlerine täsir etmez.Sebäbi sumka süzgüji, tozany aýyrmak prosesinde alternatiw kamera hyzmatyny we sumkany çalşyp bilýän kiçi kameraly gurluşdyr.Gysgaça aýdylanda, sumka süzgüçiniň ulanylyşda uly artykmaçlyklary bar, şonuň üçin tehniki derejesini ýokarlandyrmak üçin çäreler köp tarapdan amala aşyrylmalydyr.


Iş wagty: Iýun-01-2022
WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!