ឧបករណ៍ជួសជុល Diaphragm NORGREN

WhatsApp ជជែកតាមអ៊ីនធឺណិត!