නිතර අසනු ලබන ප්රශ්න

නිති අසන පැණ

නිතර අසන ප්රශ්න

ඔබේ මිල ගණන් මොනවාද?

අපේ මිල මධ්යම වෙනත් චීන සැපයුම්කරු සමග සංසන්දනය වේ.

ඔබේ නිෂ්පාදන ප්රමිතිය යනු කුමක්ද?

අපගේ නිෂ්පාදන ගුණාත්මක චීනයේ ඉහළම මට්ටමේ වේ.

නිෂ්පාදන වගකීම් කුමක්ද?

අපේ හද ගැස්ම කපාටයක් වගකීමක්, සියලු කපාට 1.5 ක් වේ අපි දෝෂ සහිත නිෂ්පාදන ලබා පසුව 1.5 වසරේ අයිතමය දෝෂ සහිත නම්, අපි (නාවික ගාස්තු ඇතුළුව) අමතර චාර්ජරයක් තොරව වෙනුවට ලබා ඇත, මූලික 1.5 වසර අලෙවිකරුවන් වගකීමක් සමඟ එන.


WhatsApp Online Chat !